Pedagogische visie

Een kind dat zich veilig voelt kan de wereld ontdekken en zich ontwikkelen. Wij vinden het belangrijk dat een kind zich welkom voelt, wordt gezien en mag zijn wie het is. We doen dit door te kijken naar de initiatieven van het kind en daarop in te spelen, door in te leven in de wereld van het kind, door te werken met een voorspelbaar dagprogramma en heldere en duidelijke regels. Wij stellen grenzen (afspraken) maar hebben tegelijkertijd oog voor de wensen en behoeftes van het kind.

Naast het welbevinden van het kind is ook betrokkenheid een belangrijke factor in de ontwikkeling van kinderen. Kinderen worden betrokken als een activiteit/opdracht aansluit bij hun drang om te ontdekken en bij hun niveau. De professional verandert op basis van de signalen van betrokkenheid (o.a. mate van concentratie, voldoening, doorzettingsvermogen enz.) het aanbod waardoor de betrokkenheid van het kind (verder) gestimuleerd wordt.

Kinderen kunnen beter ontwikkelen en leren in een opgeruimde en bewust ingerichte uitdagende omgeving. We besteden dan ook structureel aandacht en tijd aan inrichting van de ruimtes.

We geven kinderen aandacht, vertrouwen en verantwoordelijkheid. We werken aan de zelfstandigheid van kinderen en stimuleren het kind daarom om het zelf te doen (passend bij de mogelijkheden van een kind). We ondersteunen het kind om te komen tot succeservaringen.

We werken samen met de professionals, ouders en kinderen aan een positief klimaat op Het Palet. Een omgeving waar we open staan om te leren van en met elkaar. Daarbij is een goede interactie tussen de professional, het kind en de ouders en tussen kinderen onderling van belang. Luisteren naar elkaar is daarbij essentieel en alles vanuit respect voor elkaar. De professional ondersteunt de kinderen bij het eigen maken van de sociale vaardigheden.

Het Palet wil kinderen in de leeftijd van 4-13 jaar voorbereiden op een volwaardige deelname aan de steeds veranderende samenleving waarin samenwerken, creativiteit, communiceren, probleemoplossend- en kritisch denken, sociale en culturele vaardigheden en mediawijsheid van belang zijn. Kortom de 21e-eeuwse vaardigheden.

Kinderen die veel kennis hebben opgedaan en in staat zijn om te plannen, problemen aan te kunnen pakken, hun mening onderbouwd kunnen geven, zichzelf doelen kunnen stellen, kunnen evalueren en daaruit lering kunnen trekken, gaan zelfstandig de toekomst tegemoet. Ook zijn ze in staat de cognitieve kennis kritisch te bekijken en toe te passen in nieuwe situaties.